تحقیقات یك گروه از پژوهشگران در شهر سائوپالو در برزیل نشان می‌دهد افزایش گازهای سمی و آلوده‌كننده در هوای شهرها و مناطق مسكونی موجب می‌شود تعادل جنسی نوزادان تازه متولد شده به نفع جنس مونث بر هم بخورد و بر شمار دختران نوزاد در برابر پسران تازه متولد شده افزوده شود."جرج هالاك" و همكارانش از دانشگاه سائوپالو با بررسی جنسیت نوزادان متولد شده در شهر خود به كشف عجیبی دست یافتند.این محققان شهر بزرگ سائوپالو پایتخت برزیل را كه ‪ ۱۷‬میلیون نفر در آن زندگی می‌كنند به بخشهای دارای آلودگی كم، دارای آلودگی متوسط و دارای آلودگی زیاد تقسیم كردند و برای این منظور از نتایج اندازه گیریهایی كه به وسیله دستگاههای سنجش كیفیت هوا انجام می‌شود استفاده به عمل آوردند.در مرحله بعد این پژوهشگران به بررسی جنسیت نوزادانی كه بین سالهای ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۰۰۳‬در این سه بخش به دنیا آمده‌اند پرداختند.در این بررسی روشن شد كه در مناطقی كه دارای كمترین میزان آلودگی هستند ‪ ۴۳‬درصد نوزادان دختر هستند در عوض در مناطق دارای بالاترین میزان آلودگی هوا، درصد دختران نوزاد تا ‪ ۴۹/۳‬درصد افزایش داشته است.پس از اندازه‌گیری نسبت پسرهای نوزاد به دختران نوزاد در همه بخشهای شهر، روشن شد كه اگر هوای شهر سائوپالو تمیزتر می‌بود تعداد نوزادان پسرهزارو ‪ ۱۸۰‬نفر بیشتر می‌بود.این محققان نتایج یافته‌های خود را در اجلاس انجمن آمریكایی پزشكی مربوط به تولید مثل كه در روز ‪ ۱۷‬اكتبر در مونترال كانادا تشكیل شد ارائه كردند.مطالعاتی كه در ‪ ۶۰‬سال اخیر در مورد نسبت نوزادان دختر به پسر در نقاط مختلف به انجام رسیده دلالت بر آن دارد كه معمولا شمار توزادان پسر اندكی بیشتر از نوزادان دختر است.برای دانمشندان روشن نیست كه چرا چنین نسبتی میان نوزادان دختر و پسر برقرار است اما برخی از عوامل نظیر آنچه كه پس از وقوع دومین جنگ جهانی بوجود آمد این تعادل را بر هم زده است.به اعتقاد پژوهشگرانی كه در نشست اخیر مونترال حضور داشته اند تحقیق پژوهشگران برزیلی دریچه جدیدی را گشوده است و ضرورت انجام مطالعات گسترده‌تر را درباره نسبت نوزادان دختر و پسر و تاثیر عوامل محیطی را بر این نسبت گوشزد ساخته است.به اعتقاد هالاك نتیجه بررسیهای او و همكارانش نشان می‌دهد استرسها و تنشهای موجود در محیط بر روی تعادل نسبت میان نوزادان دختر و پسر تاثیر می‌گذارد.بررسیهای گذشته هم روشن ساخته كه در شرایط استرس و تنش اجتماعی نظیر ترس ناشی از حملات تروریستی یا نگرانی دیگر بر شمار نوزادان دختر افزوده می‌شود.علت این امر از دیدگاه زیست شناسی تطوری آن است كه در شرایط استرس و خطر، فرایند تطور طبیعی برای حفظ بقای نسل بشر به سراغ گزینه‌ای می‌رود كه در آینده احتمال تولید مثل برایش بیشتر است.در شرایط مساوی احتمال اینكه دخترها دارای فرزندانی بشوند بیشتر از احتمال آن است كه پسرها پدر چند فرزند شوند.به گفته برخی دیگر از محققان نتایج بررسی پژوهشگران دانشگاه سائوپالو نیازمند مطالعه بیشتر است تا روشن شود دقیقا كدام عوامل بیشتر در دختر زایی نقش دارند.به عنوان نمونه در بررسی اخیر توضیح داده نشده كه كدام یك از عوامل مسمومیت زا در هوای آلوده در دختر زایی نقش دارد و نیز این نكته روشن نیست كه آیا دخترزایی در مناطق آلوده به واسطه آلودگی هوا بوده و یا به این علت كه جمعیت ساكن این مناطق فقیرتر و محروم‌ترند؟اما هالاك می‌گوید كه گروه او در بررسیهای خود مشاهده كرده اند كه آلودگی هوا تاثیرات خاصی بر روی اسپرم مردان و نسبت كروموزومهای ایكس و ایگرگ باقی می‌گذارد و آن را تغییر می‌دهد.در تحقیقاتی كه بر روی موشها به انجام رسیده دیده شده كه آلودگی هوا موجب می‌شود موشها نوزادان دختر بیشتری به دنیا آورند.آلودگی در عین حال بر كل شمار اسپرم مردان تاثیر منفی می‌گذارد و آن را كاهش می‌دهد. به این ترتیب آلودگی هوا در ناباروی مردان نیز اثر دارد.مطالعات دیگر محققان در خصوص تاثیر عوامل شیمیایی بر روی كروموزموهای ایكس و ایگرگ پژوهشگران را به این نتیجه رسانده كه كرموزوم ایگرگ در مقایسه با كروموزوم ایكس ضعیف‌تر است و در برابر عوامل محیطی آسیب پذیری بیشتری دارد.به اعتقاد كارشناسان جمعیت اگر نتایج تحقیق اخیر در بررسیهای دیگر نیز مورد تایید قرار گیرد آنگاه زنگ خطر بلندی برای شهرهای بزرگ و بسیار الوده نظیر پكن و جاكارتا به صدا درخواهد آمد.در این شهرها برهم خوردن تعادل میان نوزادان دختر و پسر می‌تواند سبب بروز مشكلات اجتماعی بیشتر شود.