شواهد موجود كارایی عصاره میوه آناناس را در بهبودی پس از جراحی ، صدمات ورزشی، التهاب سینوس ها و افزایش اثرات آنتی بیوتیك ها ذكر نموده اند. همچنین آناناس در درمان ترومبوفلبیت (به عنوان درمان توأم )، به صورت موضعی در سوختگی درجه،۳ حساسیت غذایی، همورویید، استوآرتریت، آرتریت روماتویید، نقرس و دردهای قاعدگی پیشنهاد شده است. گرچه مطالعات انجام گرفته در موش صحرایی مصرف آناناس را تا مقادیر بیش از ۱‎/۵ گرم در كیلوگرم در روز فاقد اثرات تراتوژنیك دانسته اند ولی به دلیل كمبود داده های كافی توصیه شده كه بهتر است در زمان بارداری با احتیاط مصرف شود.