رییس مركز تحقیقات علوم سلولی و ناباروری جهاد دانشگاهی كشور (رویان) گفت: پژوهشهای ناباروری و سلولهای بنیادی در ایران موفقیت آمیز است.دكتر"سعیدكاظمی" روز دوشنبه در همایش یكروزه سلولهای بنیادی در دانشگاه علوم پزشكی اراك افزود: توان علمی تحقیقات ناباروری كه درخارج كشور انجام می‌شود در ایران وجود دارد. وی گفت: میانگین موفقیت تحقیقات ناباروری دركشورانگلیس ‪ ۲۷‬درصددر تشكیل جنین و ‪ ۲۲‬درصد تا رسیدن به مرحله تولد است و این شاخص برای ایران ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد است.دكتر كاظمی بااشاره به راه‌اندازی شبكه تحقیقات سلولهای بنیادی در كشور افزود: دراین مركز هم‌اینك ‪ ۴۶‬طرح درزمینه‌سلولهای بنیادی بزرگ،همانندسازی ، سلولهای بنیادی اعصاب و پیوند این سلولها به مغزاستخوان در دست مطالعه است.یكی از پژوهشگران مركز تحقیقات علوم سلولی و ناباروری جهاد دانشگاهی نیز در این همایش گفت: هرچند علوم پزشكی و درمانی امروز بر اساس " دارو درمانی" جریان دارداما در آینده روش "سلول درمانی" جایگرین آن خواهد شد.دكتر"حسین بهاروند" افزود: سرمایه‌گذاری مستمر وبرنامه‌ای برای توسعه تحقیقات سلولهای بنیادی یك ضرورت است.