روزنامه ژاپنی نیهون كیزای روز دوشنبه گزارش داد: احتمال شیوع یك نوع تازه از ویروس آنفلوآنزای مرغی در میان انسانها، رو به افزایش است.این روزنامه نوشت: این احتمال رو به افزایش است كه ویروس آنفلوآنزای مرغی از نوع "اچ ‪ ۵‬ان ‪ "۱‬بطورناگهانی دچاردگرگونی شده و تبدیل به ویروسی شود كه از انسان به انسان به آسانی قابل سرایت باشد.نیهون كیزای به نقل از پروفسور "اوشی تانی" یكی از پژوهشگران وابسته به سازمان بهداشت جهانی (دبلیو تی او) نوشت: در منطقه آسیا سرایت ویروس آنفلوآنزای مرغی از مرغ به انسان ادامه دارد.اوشی تانی گفت: عامل بیشتر این سرایت‌ها، مرغ‌هایی بودند كه در محدود خانه بیماران نگهداری می‌شدند، اما هنوز نمی‌توان این احتمال را رد كرد كه این ویروس در برخی ازحالت‌ها از انسان به انسان سرایت نكرده باشد.وی افزود: ویروس آنفلوآنزای مرغی كه به بیماران در اندونزی سرایت پیدا كرده، هر چند همانند ویروس مشابه در ویتنام از گونه "اچ ‪ ۵‬ان ‪ " ۱‬می‌باشد اما ژن آن متفاوت است.نامبرده‌اظهار داشت: واكسنی كه سازمان بهداشت جهانی به كشورهای گوناگون داده، ویژه ویروسی بوده كه در ویتنام پدیدار شده است.وی گفت: اگر ویروس‌هایی كه در اندونزی در میان بیماران دیده شده ناشی از سرایت انسان به انسان باشد، این احتمال وجود دارد كه واكسن‌های توزیع شده به اندازه كافی تاثیرگذار نباشند.