دانشمندان دریافته اند كه روغن گیاه پامچال در مقابله با سرطان سینه مؤثر است. روغن این گیاه ماده ای به نام «گامالینولنیك اسید» دارد كه تأثیر آن بسیار شبیه داروی قوی ضدسرطان سینه موسوم به «هرسپتین» است. اگرچه این ماده ضدسرطانی روی گیرنده های سلول های سرطانی اثر می گذارد اما برخلاف «هرسپتین» كه مانع فعالیت گیرنده های هرتونی می شود، انتقال اطلاعات «دی.ان.ای» برای فعال سازی گیرنده های سلول ضدسرطانی را مختل می كند.