پژوهشگران پژوهشكده رویان جهاد دانشگاهی با استفاده از مشتقات عصبی حاصل از سلول‌های بنیادی جنین انسان موفق به درمان ضایعه نخاعی موشهای صحرایی شدند.دكتر رضا سامانی، مدیر روابط عمومی پژوهشكده رویان واحد علوم پزشكی ایران در توضیح چگونگی اجرای این پروژه گفت: در این تحقیق از سلول‌های بنیادی جنین انسان كه قبل از پیوند مراحل تمایز به سلول عصبی را طی كرده و درون یك داربست جای گرفته اند، برای درمان ضایعات حاد نخاعی استفاده شد.وی ادامه داد : مدلی كه آزمایش یاد شده روی آن انجام شد موش‌های صحرایی بودند كه از طریق جراحی، نیمی از نخاع آنها برداشته شده و برای اطمینان از عدم تولید خود به خودی، دو سر نخاع در محل ضایعه له شده بود. در ضمن سیستم ایمنی حیوانات مزبور نیز سركوب شد و سرانجام شش روز پس از جراحی، سلول‌های بنیادی آماده شده به همراه داربست در ناحیه ضایعه قرار گرفت.دكتر سامانی در خصوص درصد بهبود موش‌های صحرایی با این روش اظهار داشت: موش‌های صحرایی هر روز پس از پیوند از نظر حركتی مورد بررسی قرار می گرفتند. در نهایت پس از گذشت پنج روز از پیوند سلول‌های بنیادی تمایز یافته در نخاع موش جای گرفتند و بعد از دو ماه نیز موش‌ها قادر به تكان دادن تمام عضلات پای خود بودند.وی در پایان با اشاره به این كه درحال حاضر میلیون‌ها انسان در دنیا در اثر تصادفات و ابتلا به برخی بدخیمی‌ها دچار ضایعات نخاعی هستند،‌ ابراز امیدواری كرد كه در آینده‌ای نزدیك بتوان با استفاده از سلول‌های بنیادی در افراد مصدوم ساختار عصبی نخاع را بازسازی و ترمیم كرد.