پس از همانندسازی یك گاو در سال ۱۹۹۹، یك خوك در سال ۲۰۰۰ و در نهایت جنین انسان در ماه می سال ۲۰۰۵ میلادی، هوانگ ووساك استاد برجسته علوم حیوانی دانشگاه ملی سئول، نخستین سگ همانندسازی شده دنیا را به عالم علم و تحقیقات حیوانی ارائه كرد.هوانگ ووساك ـ خالق نخستین سگ همانندسازی شده در جهان ـ در گفت وگو با مجله نیوزویك در پاسخ به این سوال كه چرا یك سگ را برای همانندسازی انتخاب كرده و اصولا چه تفاوتی میان سگ ها و سایر حیواناتی كه همانندسازی شده اند وجود دارد، گفت: سگ ها فیزیولوژی بسیار متفاوتی نسبت به سایر حیواناتی كه تاكنون همانندسازی شده اند، دارند. سلول های تخم سگ در رحم این حیوانات بارور نمی شوند در حالی كه سلول های تخم سایر حیوانات در رحم آن ها باردار می شوند. از این رو ما مجبور شدیم كه از ۱۰۹۵ سلول تخم سگ استفاده كرده و آن ها را در ۱۹۲ سگ مختلف بكاریم. این تحقیقات درخصوص ساختن نسخه دومی از حیوانات خانگی نیست بلكه تلاش ما در جهت درمان بیماری های انسانی با گرفتن الگوهای متفاوت از سگ ها است.خالق نخستین سگ همانندسازی شده همچنین درباره چالش های اخلاقی فراروی این طرح ها و نحوه مواجهه با آن ها نیز گفت: تمامی تحقیقات علمی همواره با برخی نگرانی های اعتقادی و اخلاقی همراه هستند. من به نظرات مردم و جامعه جهانی درخصوص نگرانی های اخلاقی شان احترام می گذارم. من اعتقاد دارم كه دانشمندان باید درخصوص موارد اخلاقی این گونه تحقیقات با مردم صحبت كنند تا این كه آن ها از محدودیت های موجود در تحقیقات دانشمندان آگاهی بیشتری پیدا كنند.هوانگ در پایان درباره پیشرفت های علمی حاصل شده در این تحقیقات نیز گفت: آزمایشگاه ما در دو حوزه كاشت اندام های انسانی و تحقیقات مربوط به سلول های بنیادین فعالیت دارد كه در هر دو حوزه نیاز به انجام مطالعات بیشتر داریم كه در این راستا می توان از مبحث بررسی علمی حیوانات نیز استفاده كرد.