رئیس انجمن مبارزه با آسیب های رفتاری اعلام كرده: در بدن انسان ۴ماده ضد غم و ۲ ماده شادی بخش وجوددارد كه از قرص های اكستازی هم قوی تر عمل می كنند. یگانه افزوده: اگر بتوانیم از این مواد به درستی و بجا استفاده كنیم، افراد به سمت قرص های اكستازی و مواد شادی زا نخواهندرفت. وی یكی از مهمترین مشكلات جوانان ایرانی را، نبود آیین دوست یابی دركشور عنوان كرده و گفته: در برخی كشورها كتاب های زیادی دراین زمینه نوشته شده، اما ایران از این نظر فقیر است كه موجب بروز برخی آسیب های اجتماعی می شود. البته وی اعلام كرده: درخصوص آمار آسیب های رفتاری بین جوانان و نوجوانان اطلاعاتی داریم، اما از بازگوكردن آنها معذور هستیم.