پژوهشگران ژاپنی وابسته به دانشگاه های اوزاكا، كینكی و كیوتو موفق به ساخت رایانه ای ویژه دندانپزشكان شدند كه دستگاه نمایشگر كوچك آن در جلوی دید پزشك قرار می گیرد. روزنامه نیهون كیزای گزارش داد، با استفاده از این رایانه كوچك، پزشك می تواند همزمان با انجام عمل درمان بیمار، متون پرونده پزشكی وی را در جلوی چشمش ببیند. دستگاه نمایشگر این رایانه با حلقه ای از روی سر در جلوی چشم پزشك قرار می گیرد و اطلاعاتی كه از رایانه فرستاده می شود را نمایان می كند. در جلو پای پزشك دستگاه كنترلی وجود دارد كه پزشك با استفاده از پای خود، صفحه نمایشگر را كنترل می كند. با استفاده از این دستگاه دیگر نیاز به این نیست كه پزشك در هنگام درمان، صفحه های كاغذی پرونده بیمار را با دست ورق بزند و پس از آن مجبور به شستن دستش شود.