ماهنامه خبری،آموزشی، پژوهشی و تحلیلی جهان هنر در زمینه هنرهای تجسمی منتشر شد.درپیش شماره ماهنامه جهان هنرمطالبی با عنوان با چشم خویش دیدن،‌ تایپوگرافی از منظر معنا، زیبایی در آثار تجسمی معاصر ایران، تاملی برخوشنویسی معاصر ایران، مدرنیسم و سرعت، سیری در تفكر مدرن وعكاسی و ... به چشم می‌خورد كه با قیمت ۱۲۰۰ تومان به بازار عرضه شده است. صاحب امتیاز، مدیر مسؤول و سردبیر این ماهنامه حسین نورایی است.