زنان مبتلا به بیماری سرطان ریه زودتر از مردان مبتلا به این بیماری، بهبود می‌‏یابند. تحقیقات اخیر نشان می‌‏دهد؛ حتی بدون در نظر گرفتن شرایط درمانی و دارویی, زنان مبتلا به بیماری سرطان ریه زودتر از مردان مبتلا به این بیماری بهبود می‌‏یابند.گزارشات حاكی است؛ در این تحقیقات، ۱۸ هزار و ۹۶۷ نفر بیمار مبتلا به این بیماری در چهار گروه مورد بررسی قرار گرفتند.گروه اول تحت تشعشعات رادیویی، گروه دوم تحت عمل جراحی و گروه سوم تحت شیمی‌‏درمانی قرار گرفتند, برروی گروه چهارم نیز هیچ‌‏گونه عملیات درمانی لحاظ نشد.نتیجه تحقیقات در چهار گروه نشان داد؛ احتمال بهبودی زنان در چهار گروه ۵۳ درصد است، این در حالی است كه احتمال بهبودی مردان پس از ابتلا به این بیماری ۴۰ درصد است.گفتنی است؛ محققان معتقدند تفاوت‌‏های متابوكیلی, ژنتیكی و هرمونی بدن زن و مرد، دلیل اصلی تفاوت درصد احتمال بهبودی آنها پس از ابتلا به این بیماری است.