خطر شكستگی پوكی استخوان در زنان بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در مردان ۱۵ الی ۳۰ درصد است .میزان شیوع شكستگی پوكی استخوان در زنان بالای ۵۰ سال را از هر ۳ زن یك مورد است كه این رقم در مردان نیز یك تن در پنج تن است كه در سنین بالای ۶۰ سال به یك در ۳ تن می رسد.