نتایج یك تحقیق در سوئد نشان می دهد كه در عفونت های مكرر قارچی دستگاه تناسلی تحتانی در زنان شواهد بیوشیمیایی نشان دهنده وجود استرس مزمن به چشم می خورد. به گزارش دكتر سوفیا ارستروم و همكارانش از انستیتوی كارولینسكای استكهلم كه این تحقیق را انجام داده اند مشكل عفونت های قارچی عودكننده در زنان رو به افزایش است. در بررسی آنها بر روی گروهی از زنان میزان كورتیزول در بزاق _ كه در حالت عادی در صبح افزایش می یابد _ مشخص شد كه این افزایش صبحگاهی مهار شده است. پدیده ای كه نشان دهنده استرس مداوم است و احتمالاً همین امر با كاهش دادن ایمنی موضعی باعث افزایش موارد عفونت های قارچی در دستگاه تناسلی زنان از جمله قارچ كاندیدا می شود.