۱- زمینه فكری و آمادگی جمعی مسئولین مربوطه در حد ملی بسیار مورد نظر خواهد بود.

۲- تعیین واحد زمانی «ساعت» به جای «روز» یا «هفته» در مورد جمع آوری و تحلیل اطلاعات و از طرفی دیگر به عنوان واحد زمانی «صدور فرمان و اقدام» محسوب شود.

۳- بررسی توانایی تولید و در اختیار گرفتن آنتی بیوتیك های اختصاصی درمان عفونت های ثانویه باكتریایی ناشی از عفونت آنفلوآنزا در حد ملی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

۴- امكان استفاده از داروهای سنتی مانند: اكالیپتوس و شابیزك در درمان اضافی آن و استفاده از «اسپند» در ضدعفونی هوای محیط بایستی به طوری ارزیابی شود كه امكان تهیه و عرضه بهداشتی آن در حد ملی وجود داشته باشد.

۵- در اختیار گرفتن داروهای صنعتی خارجی جهت جمعیت در معرض خطر با توجه به محدودیت تولید و محدودیت زمانی مصرف آنها مورد بررسی قرار گیرد.

۶- در مورد انجام آزمون بر روی نمونه های مرضی در آزمایشگاه بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

- آزمایشگاه های مرجع دولتی در حد ملی با سطح امنیت بیولوژیك دو جهت پایش نمونه های مرضی مشكوك تعیین شود.

- آزمایشگاه های خواهر منطقه ای نسبت به مرجع دولتی _ ملی تعیین شوند.

- جلوگیری از كار بر روی كلیه نمونه های مرضی مشكوك به آنفلوآنزا در آزمایشگاه های خصوصی

- تهیه معرف های مربوطه و صحه گذاری آزموده ها با همكاری آزمایشگاه های مرجع بین المللی جهت اعتباربخشی به آزمایشگاه های مرجع دولتی _ ملی

- تفكیك آزمایشگاه هایی كه مجازند فقط بر روی نمونه های سرمی و نمونه های سرمی _ ویروسی جهت تكثیر كار كنند.