تماس زیاد با آب، مواد شوینده و شیمیایی باعث خشكی و شكنندگی ناخن ها می شود. یك متخصص پوست گفت: لكه های سفید رنگ روی ناخن علل متفاوتی دارد و در بررسی آن باید به نكاتی از جمله مادرزادی یا اكتسابی بودن این لكه ها، تأثیر عوامل خارجی مثل «ضربه» یا عوامل درونی مثل «آلبومین» و شكل و اندازه لكه ها و تعداد ناخن هایی كه این مشكل را دارند توجه كرد.