میوه گیاه «خلال دندان» در درمان آنژین صدری ، نارسایی قلبی، تاكی كاردی بطنی، انقباضات شدید قلب، افزایش تونیسیته قلب، آسم ، سیاه سرفه و ناراحتی های اسپاسم شكم كاربرد دارد.البته باید مراقب بود كه استفاده از میوه این گیاه همانند دیگر اعضای تیره چتریان می تواند باعث درماتیت پوستی شود كه بسته به مقدار مصرف و در معرض نور قرار گرفتن، اثر آن شدت می یابد. مصرف میوه این گیاه به دلیل اثرات قاعده آور و محرك رحمی تركیب خلین آن، در دوران بارداری ممنوع است. درارتباط با تداخلات دارویی آن نیز باید گفت تركیب محلول در اتانول این گیاه به نام ویسنادین ، سمیت گلیكو زید قلبی دیژی توكسین را كاهش می دهد كه به فعالیت گشادكنندگی عروق كرونر و اثرات ضد آریتمی آن مربوط است.