به گزارش خبرنگار سايت ايران تئاتر سه نمايشنامه تحت عنوان هاى «آسيد كاظم»، «شب بيست ويكم» و «سپنج رنج و شكنج» كه به ترتيب در سال هاى ۴۹ ، ۵۲ و ۸۲ توسط استادمحمد نوشته شده در اين كتاب چاپ شده است. استادمحمد درباره اين كتاب مى گويد: «موضوع نمايشنامه هاى نوشته شده در اين كتاب به هيچ عنوان با يكديگر ارتباط ندارند و هر كدام به طور جداگانه روايتگر يك داستان مجزا هستند.» وى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه آيا اين سه نمايشنامه در تئاتر پاريس اجرا مى شود گفت: «اين سه نمايشنامه را نمى توان در تئاتر پاريس اجرا كرد چرا كه براى اجرا در لاله زار بايد براى اين تالار نمايشنامه نوشت.»