خسرو دوامى نويسنده ايرانى مقيم آمريكا سرانجام تصميم گرفت كتاب جديد خود را براى انتشار به ايران بياورد.دست نويس اين كتاب زمستان سال گذشته تحويل مدير انتشارات نيلوفر در تهران داده شد. كتاب هم اكنون آخرين مراحل چاپ را مى گذراند.«هتل ماركوپولو» شامل ده داستان كوتاه است كه اواخر خردادماه در بازار كتاب ايران توزيع مى شود.خسرو دوامى دو ماه قبل براى ديدار با دوستان و اقوام به ايران آمد و از نزديك در جريان مراحل چاپ هتل ماركوپولو قرار گرفت.پيش از اين هيچ كتابى از خسرو دوامى در ايران چاپ و منتشر نشده و تمامى كتاب هاى او توسط ناشران غيرايرانى در خارج از كشور به چاپ رسيده است.انتشارات نيلوفر همچنين مجموعه داستان «باغ هاى شنى» نوشته حميدرضا نجفى را زير چاپ دارد كه همزمان با هتل ماركوپولو به بازار مى آيد.انتشارات نيلوفر پيش از توزيع دو كتاب ياد شده دو رمان «آداب بى قرارى» از يعقوب يادعلى و «وقت تقصير» از محمدرضا كاتب را در بازار كتاب پخش مى كند.