اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اصفهان در نظر دارد سومين جايزه ادبى را در آبان ماه ۱۳۸۴ برگزار نمايد. بدين وسيله از كليه داستان نويسان دعوت مى شود داستان هاى كوتاه خود را براى شركت در مسابقه داستان هاى برگزيده اصفهان به دبيرخانه جايزه ادبى اصفهان ارسال نمايند. شرايط شركت كنندگان و آثار ارسالى:- همه كسانى كه به فارسى داستان مى نويسند، بدون محدوديت جغرافيايى مى توانند در اين مسابقه شركت كنند.- داستان ها نبايد قبلاً در مسابقه اى شركت يا در كتاب و نشريه اى چاپ شده باشد.- داستان ها بايد به صورت حروفچينى شده باشد.- از هر داستان ۲ نسخه، به همراه نشانى دقيق پستى، شماره تلفن هاى تماس، شرح حال كوتاهى از نويسنده، ۲ قطعه عكس و فتوكپى شناسنامه به دبيرخانه جايزه ادبى اصفهان ارسال گردد.مهلت ارسال آنها از ۵ تيرماه ۱۳۸۴ تا ۳۱ مرداد ماه ۱۳۸۴ است.دبيرخانه جايزه ادبى اصفهان در ويرايش و اصلاح آثار براى چاپ در سومين مجموعه داستان هاى برگزيده اصفهان آزاد است.نشانى: خيابان آبشار سوم - اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان اصفهان تلفن: ۳۰۸۴۷۱ - ۰۳۱۱ نمابر: ۶۳۰۹۰۹۹