به مناسبت برگزاری نمایشگاه جنبش هنر مدرن، مجموعه آثار گنجینه ای هنرمندان معاصر ایران هر هفته در كنار آثار به تماشا گذاشته شده در گالری های موزه هنرهای معاصر تهران به تحلیل و بررسی آثار یك یا دو تن هنرمند نقاش معاصر ایران پرداخته خواهد شد.در سومین برنامه از این دست آثار ماركوگریگوریان توسط غلامحسین نامی (نقاش و صاحب نظر در هنرهای تجسمی) در ساعت ۱۶ شنبه ۱۰ دی در گالری شماره ۳ موزه هنرهای معاصر تهران تحلیل و بررسی می شود.