شش نفر از افرادی كه به سرقت تابلوی جیغ" ادوارد مونش" متهم بودند در كشور اسلو دستگیر شدند.این شاهكار به همراه اثر دیگری به نام مدونا در آگوست سال ۲۰۰۴ طی یك سرقت مسلحانه در روز روشن از موزه مونش ربوده شد و علیرغم جستجوی بین المللی در این زمینه و پیشنهاد جایزه هیچ یك از این آثار تا به حال دیده نشده اند.هم اكنون شش نفر دستگیر شده اند كه پنج نفر متهم به دزدی و یك نفر متهم به دریافت آثار مسروقه است.هویت هیچ یك از این شش نفر فاش نشده به دادگاه آن ها در ماه فوریه برگزار می شود و چنانكه از اتهامات خود تبرئه نشوند پنج نفر متهم به سرقت به ۱۷ سال زندان و یك نفر دیگر به ۶ سال زندان محكوم می شوند.لازم به ذكر است، كه در سرقت مذكور دو نفر مرد نقابدار و مسلح در روز روشن وارد موزه شدند بازدید كنندگان را ترساندند، تابلو را از دیوار پایین كشیده و بردند در اتومبیلی كه بیرون منتظرشان بود سوار شده و گریختند.