میزگرد بررسی جایگاه رئالیسم در نقاشی معاصر ایران ۳۰ دی رأس ساعت ۱۷ در فرهنگسرای نیاوران برپا می شود.این میزگرد با حضور نقاشان و صاحب نظران عرصه هنرهای تجسمی و با گزارش دكتر علیرضا نوروزی طلب دبیر نمایشگاه نامی پتگر در خصوص رئالیسم و جایگاه آن در نقاشی معاصر ایران آغاز می شود و سپس از استاد زنده یاد جعفر پتگر تجلیل به عمل خواهد آمد. اجرای موسیقی توسط مجید كیانی و درویش رضا منظمی بخش دیگر این همایش خواهد بود.منوچهر معتبر، نامی پتگر، دكتر اصغر كفشچیان مقدم، نیما پتگر، كاظم چلیپا و احمد وكیلی در این میزگرد حضور دارند.