طی حكمی از سوی عبدالمجید حسینی رادرئیس مركز هنرهای تجسمی فرهاد بادپا به عنوان مدیر روابط عمومی این مركز منصوب شد.

در این حكم آمده است:

فرهاد بادپا، نظر به تجربه و سوابق فعالیت شما در روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، بدین وسیله به عنوان مسول روابط عمومی مركز هنرهای تجسمی منصوب میشوید. امید است با اتكال به خداوند در تشدید فعالیت امور روابط عمومی مركز هنرهای تجسمی بیش از پیش موفق باشید.