جنبش هنر مدرن ایران به ویژگی های مانند تلفیق عناصر بومی و رویكردهای فرمی مدرنیسم بین المللی استوار است كه هنرمندان ما از حدود ۶۰ و ۷۰ سال پیش آن را تجربه كرده اند. "حمید سوری" در خصوص آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه جنبش هنر مدرن ایران كه به تازگی در موزه هنرهای معاصر تهران برپا شده است در سخنانی گفت: این آثار تنوع خوبی دارند و از رویكردهای كه هنرمندان جنبش هنر مدرن ایران داشته اند، نمونه های بارزی را می توان را این نمایشگاه دید. وی در خصوص ویژگی های جنبش هنر مدرن ایران گفت: جنبش هنر مدرن ایران بر ویژگی هایی مانند تلفیق عناصر بومی و رویكردهای فرمی مدرنیسم بین المللی استوار است كه هنرمندان ما از حدود ۶۰ و ۷۰ سال پیش آن را تجربه كرده اند در مواردی جنبه های بومی آثار بسیار واضح و چشمگیر است و در مواردی بسیار ظریف و نهفته در آثار دیده می شود.سوری افزود: به عبارتی می توان گفت، در مواردی خط ایرانی ،عامه مردن یا موتیوهای فرهنگ عامه مردم به وضوح در آثار دیده می شود اما در موارد دیگر رنگ های نقاشی ایرانی را به ذهن متبادر می كنند از این جهت در مواردی این بومی بودن صراحت دارد و در مواردی تلویحا یا ضمنا این تاثیرات خود را نشان می دهد لدا نقاشی ها و آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه این رویكردها را به خوبی نشان می دهد.وی همچنین تصریح كرد: تعدادی از هنرمندان هم تلاششان بیشتر به سمت بین المللی شدن و استفاده كمتر از عناصر بومی بوده است دغدغه ای بشری و پردداختن به زیبایی شناسی عام جهانی مورد نظر تعدادی از هنرمندان بوده كه این دسته از هنرمندان هم در نمایشگاه آثار برجسته ای را به نمایش گذاشته اند. سوری در پایان سخنانش تاكید كرد تعدادی از هنرمندان نیز در یكی دو دهه اخیر، با زبان هنری جدید آشنا شده اند و اگر چه آثار آن ها در حیطه بسیار دقیق مدرنیسم جای نمی شوند اما چند نمونه محدود از آثار این هنرمندان هم به نمایش درآمده تا در این نمایشگاه جنبه های هنر معاصر را در بر گیرد.