دانشمندان با استفاده از نرم افزاری كه برای پی بردن به احساسات صورت طراحی شده است، متوجه شده اند كه چهره مونا لیزا ۸۳ درصد شاد، ۹ درصد منزجر، ۶ درصد هراسان و ۲ درصد عصبانی است. این مطالعه كه توسط پروفسور نیكوسه به از دانشگاه آمستردام انجام شد نشان می دهد كه با مقایسه این چهره با عناصر اصلی مربوط به چهره یك تصویر، مانند قوس لبها و چین و شكنهای اطراف چشمها، می توان به انواع مختلف احساسات موجود در آن پی برد. این فناوری جدید را می توان برای ایجاد كامپیوترهایی كه براساس وضعیت خلقی كاربر واكنش نشان می دهند به كار برد.