این طور که محققان دریافت اند، از زمان شکل گرفتن زمین تا امروزهیچ منطقه ای روی کره زمین به خشکی بیابان آتاکاما نبوده و به خاطر همین این منطقه توانسته رکورد بشکند.مطالعات جدیدی که توسط محققان اسکاتلندی صورت گرفته نشان می دهد، دست کم برای ۲۰ میلیون سال است كه در بیابان آتاكاما باران نباریده و پیش بینی می شود که سال های آتی هم بر سر این منطقه بارانی باریده نشود.دانشمندان با جمع آوری نمونه هایی از خاك قسمت های مختلف این بیابان به این نتیجه دست یافتند.