پس از برگزاری نمایشگاه بزرگ طبیعت، موسسه فرهنگی هنری صبا ، میزبان هنرمندان جوان سنتی خواهد بود. در پی استقبال هنرمندان جوان از فراخوان نمایشگاه "هنرهای سنتی جوانان" مهلت ارسال آثار تا ۵ دی ماه تمدید گردید. بنابراین گزارش، نمایشگاه جامع هنرهای سنتی جوانان روز دوشنبه ۱۹ دی ماه سال جاری افتتاح خواهد شد و هنرمندانی كه فرصت ارسال آثار را تاكنون نداشته اند، می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۵ دی ماه سال جاری آثار خود را به دبیرخانه این نمایشگاه واقع در موسسه فرهنگی هنری صبا ارسال یا حضوری تحویل نمایند.