بهرام احمدی از" شناخت مصالح به كار رفته در آثار نقاشی ایران" می گوید. به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، هم زمان با نخستین روز برگزاری" همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق" در یزد محمد رضا اولیا با عنوان طبیعت تا ماورا طبیعت ،" جام اف كوبین" از آمریكا درباره نگارگری چشم انداز چینی از ورای زیبا شناسی تا فلسفه و ژان شیان از چین پیرامون بازنمایی فضای چند بعدی، از جهان واقعیت به نقاشی به ارائه مقاله و ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. همایش بین المللی طبیعت در هنر شرق ۱۶ و ۱۷ آذر ماه در یزد برگزار خواهد شد.