مجموعه ای تازه از آثار محمود فرشچیان توسط ایتالیایی ها منتشر و در سراسر دنیا پخش شده است.این كتاب نفیس كه با یك صد اثر برگزیده از سال های ۱۳۷۰ به بعد این استاد صاحب سبك نگارگری و مینیاتور ایرانی همراه است، در دنیا منتشر شده و قرار است تا نوروز سال آتی در ایران پخش شود. محمود فرشچیان در حیطه نقاشی ایرانی به وجود آورنده سبك و مكتب خاصی است كه در عین توجه به اصالت مبانی سنتی این هنر، با ابداع شیوه های نو، قابلیت و كارآیی نقاشی ایرانی را افزایش داده است.فرشچیان با خطوط روان و تركیب بندی های ظریف و مدور، رازها و رمزها و اشارت درونی نهفته را در آثار خود به وجود می آورد. در همین حال با نوآوری در گزینش موضوع و پرداخت اثر به گستره ای فراتر از قالب های مرسوم می رسد. رنگ های تابناك و مواجی كه در آثار استاد دیده می شود، آیتی است از ابتكار كه افسانه ای به نظر می رسد. او خود می گوید: «نگارگر ایرانی در شناخت و به كارگیری و آشتی بخشیدن رنگ های متضاد، جرأتی خاص دارد و می تواند چند رنگ متفاوت را در یك اثر همساز و همنواز كند و آن ها را در فضای محدود و طرح از شخصیت و گسترش و تركیبی خوشایند بهره مند سازد؛ چنان كه رنگ ها در همه جای اثر به نواختی متعادل جلوه گر شوند. رنگ هایی كه از معادن و كوه های همین سرزمین نشأت یافته و اغلب از ثباتی جاودانه برخوردارند. موسیقی رنگ و رقص خطوط می تواند تا بی نهایت تغییر شكل یافته و جنب و جوش موضوع را با متانتی ستودنی پاس دارند و در یك تركیب بندی مدور و پرحركت نگاه را از پیرامون صحنه به میان متن و دوباره از میان به پیرامون برند و بازگردانند.» مجموعه آثار این استاد ۷۶ ساله اصفهانی، با مقدمه ۱۲ منتقد هنری، هنرمند و كارشناس هنری موزه های مهم و مدرسان دانشگاه های هنری جهان، همراه است. فرشچیان در فاصله سال های ۱۳۲۷ تا ۱۳۷۳ در ۸۳ نمایشگاه گروهی شركت و ۵۱ نمایشگاه انفرادی برپا كرده است. نام محمود فرشچیان در سال ۱۳۷۹ در فهرست روشنفكران قرن بیست ویكم ثبت شده است و موزه دارها و مجموعه داران شخصی به داشتن قطعه ای از او مباهات می كنند.