بهروزي״ از جمله هنرمندانى بود كه در زمينه تئاتر آزاد ( لاله زارى ) ساليان سال فعاليت مى كرد و طى اين مدت همراه با هنرمندانى چون مرحوم ״اصغر زماني״ آثار نمايشى بسيارى را بر روى صحنه اجرا مى كرد . اين كمدين مهجور در سينما نيز فعاليت داشت كه آخرين اثرى كه در آن به عنوان بازيگر حضور داشت مى توان به فيلم سينمايى ״چشمان سياه״ ساخته ״ايرج قادري״ اشاره كرد .