به گفته مـديـر عامل‎ قطارشهري‎ شيراز, با دستگاه‎ تي‎‎ بى ام‎ روزانه‎ 15 متر تونل‎ حفاري‎ و قـطعـات‎ پيش‎ ساخته‎ كارگذاري‎ مي‎ شود.

اين‎‎ دستگاهها با 16 ميليـون يـورو معـادل‎ 160 ميليارد ريال‎ از كشور فرانسه‎ خريداري‎ و در ميدان‎ الله‎‎ شيراز نصب‎ شده است‎. براي‎‎ ايجاد قطار شهرى شيراز 31 كيلـومتـر تونل‎ با عمـق‎ 16 متـر و قـطر 6 متـر و 88 سانتي‎‎ متر, احداث ميشود. همچنين‎ بهره‎‎ برداري‎ از كارخـانـه تـوليـد قطعات‎ پيش‎‎ ساخته‎ براي‎‎ پوشش تونل‎ هاى قطار شهري‎ شيراز در زميني‎ به‎ مساحـت‎ 3 هـزار و 600 متر آغاز شد. براي‎ ساخت‎‎ و خريد تجهيزات اين‎ كارخانه‎ 25 ميليارد ريال‎ صرف‎ شده‎ است‎ .