آفتاب

ناک‌اوت شدن فایتر آمریکایی مقابل امیر علی‌اکبریامیر علی‌اکبری موفق شد «برندون ور» آمریکایی را شکست بدهد.