آفتاب

فیلم کوتاه "راهی بی انتها" به تصویر کشیده میشودفیلم کوتاه راهی بی انتها بامحوریت صبرواستقامت مادران شهدای گمنام به تصویرکشیده میشود.

فیلم کوتاه راهی بی انتها به نویسندگی و کارگردانی ناهید صیادی بانگاهی به زندگی، ایثار و گذشت بردباری مادران ۸ سال دفاع مقدس تهیه و تولید میشود.
ناهیدصیادی کارگردان و نویسنده ی این فیلم گفت:این فیلم باپرداختن به صبرواستقامت وچشم انتظاری مادران مفقودالاثردرعرصه ی دفاع مقدس است وهمچنین پرداختن به حواشی زندگی این مادران ومسائلی که درراستای چشم انتظاری فرزندانشان مواجه میشوند از دیگر مباحثی است که در این فیلم به تصویر کشیدن میشود
این فیلم به معقوله ی ایثاروگذشت میپردازدکه ازموضوعاتی هستندکه هیچ گاه انتهایی نداشته وتکراری نمیشوندودرهربرهه ای اززمان اتفاق میافتد،دریافت مفهوم ومضامین انتهای کار را به عهده ی مخاطب گذاشتیم که اوبتواندبابرداشت خودانتهای قصه راآنطورکه برایش تفهیم شده ببیند.
صیادی افزود: این فیلم کوتاه در خود به مفهوم فرزندیک مادر و یا بازگشت با شهادت میپردازد ولی به هرحال این مبحث رابرای مخاطب گوشزدخواهدکردکه شهادت پایان راه نیست، مادامی که خاک و دفاع از آن وجود دارد این راه نیز همچنان جریان دارد.
ناهیدصیادی که خودنیزدرعرصه ی بازیگری هم فعالیت داشته وداردودرآثاری همچون جوانی،آخرین آوازققنوس،افسانه ی هزارپایان و.....همکاری داشته درپاسخ به این سوال که این فیلم چقدردرارتباط باموضوع تقدیرصبرومقام مادراست،بیان کرد:این فیلم کوتاه که قراراست بزودی تصویربرداری آن آغاز شود نیز در قالب تقدیر از مادران نبوده، بلکه سعی دارد استقامت مادرانی در قاب دوربین را به تصویر بکشد.
 عواملی که در تهیه وتولید این فیلم همکاری دارند عبارتند از

تهیه کننده: علی توفیقی
نویسنده و کارگردان: ناهیدصیادی
تصویربردار: محمداسدی
مدیرتولید: سیاوش چاووشی
ارتباطات رسانه‌ای: علیرضا نیاکان

این فیلم از شبکه های سیما برای مخاطبان به‌نمایش درخواهد آمد.

علیرضانیاکان