آفتاب

یارانه معیشتی واریز شدهشتمین مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز شد.

 هشتمین مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز گردید. لازم به ذکر است مبلغ پرداختی بابت طرح حمایتی معیشتی دولت به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.