مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران:

اصلاح نظام بانکی، سهل و ممتنع است؛ شهامت اقدام می‌خواهد

کد N2193727