آیا جهان توسط سناریوهای فریب، دست انداخته شده است؟

کد N2188144