فیلم | روحیه دادن به یک بیمار به سبک پزشک خوش صدای تبریزی

روحیه دادن به بیمار,پزشک خوش صدای تبریزی,بیمار تنها,فیلم روحیه دادن به بیمار

یک پزشک در یکی از بیمارستانهای تبریز وقتی متوجه شد یکی از بیمارانش همراه ندارد و تنهاست خودش با یک آواز آذری به سراغش رفت و به بیمارش روحیه داد.

فیلم | روحیه دادن به یک بیمار به سبک پزشک خوش صدای تبریزییک پزشک در یکی از بیمارستانهای تبریز وقتی متوجه شد یکی از بیمارانش همراه ندارد و تنهاست خودش با یک آواز آذری به سراغش رفت و به بیمارش روحیه داد.

کد N2186798