وقوع حادثه مرگبار برای چند کارگر در یکی از مراکز درمانی تهران

کد N2174854