دیه به جای قصاص برای مرد افغانی که زنی را که با او رابطه داشت،کشت

قتل,رابطه نامشروع

ایران نوشت:مرد افغانستانی که در جریان رابطه پنهانی با یک زن او را به‌خاطر صدای بلند ضبط صوت به قتل رسانده بود پس از محاکمه به قصاص محکوم شد اما درست زمانی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت اولیای دم به شرط دریافت دیه از قصاص او گذشت کردند.

کد N2173964