برای عبور از این دوران، به انسجام ملی نیاز داریم

کد N2165789