آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان صادر شد

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان, فدراسیون فوتبال ایران, تیم فوتبال ماشین سازی

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت محمدسعید اخباری از باشگاه فولاد خوزستان
باشگاه فولاد خوزستان به پرداخت مبلغ ۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* شکایت علی نجفی از باشگاه نساجی مازندران
باشگاه نساجی مازندران به پرداخت مبلغ ۴۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* شکایت امیربهمن خداکرم از باشگاه ماشین سازی تبریز
پرداخت مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق امیربهمن خداکرم محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

* شکایت اکبر گنجی از باشگاه شهرداری بندرعباس
باشگاه شهرداری بندرعباس به پرداخت مبلغ ۱۶۰/۳۵۷/۴۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق اکبر گنجی محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

* شکایت ایمان باصفا از ملوان بندرانزلی
باشگاه ملوان انزلی به پرداخت مبلغ ۶۳۹/۸۵۰/۰۰۰ بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت دعوای خواهان را نسبت به مابقی خواسته به میزان ۱۱۰/۱۵۰/۰۰۰ ریال با توجه به عدم تحقق شرط ضمن عقد و همچنین اسناد پرداختی مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی‌داند. در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

* شکایت علی پورمحمد از باشگاه شهرداری تبریز
پرداخت مبلغ ۳۶۹/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۷/۳۹۵/۰۰۰ بابت هزینه رسیدگی در حق علی پورمحمد.

* شکایت علی لطیفی هیر از باشگاه اکسین البرز
کمیته وضعیت با توجه به اینکه که خوانده نسبت به مبلغ خواسته و مستندات ابرازی خواهان تعرضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود نکرده است، دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر کرد.

گفتنی است کلیه آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

کد N2164845