ترامپ برای مهار قیمت نفت دست به کار شد!

کد N2150049