عکس | بیژن بنفشه‌خواه و بهنام تشکر در گذر زمان

کد N2146699