ضرر هنگفت تعطیلی «۹۰» برای تلویزیون: بیش از ۳۷۸ میلیارد!

کد N2142228