انفجار گاز در یک مدرسه پسرانه در تهران

کد N2141887