تصاویر | شناور شدن کشتی در دریاچه ارومیه بعد از ۷ سال

کد N2139173