احتمال تکرار پلاسکو/ورود ۲۰۰مالک هنگام آتش سوزی به ساختمان پایتخت

کد N2116294