مژگان به کارخانه حیرت گشوده این...

عکس روز, تصویر روز, عکس

بیدل دهلوی

مژگان به کارخانه حیرت گشوده این
در دست ما کلید در باز داده اند

عکس فاطمه چشمی
کد N2083561