عشق لحظه‌ی کشف دارد...

عکس روز, تصویر روز, عکس

عباس معروفی

عشق لحظه‌ی کشف دارد.
نمی شود فراموشش کرد
حتی اگر آن عشق تمام شده باشد.

عکس فاطمه چشمی
کد N2082302