پایان ماجرای دل و عشق روشن است...

عکس روز, تصویر روز, عکس

فاضل نظری

پایان ماجرای دل و عشق روشن است
ای قایق شکسته به دریا خوش آمدی!
کد N2080646